Maia Media

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) Ta Pravila in Splošni pogoji veljajo za vse nagradne igre, ki jih organizira podjetje MAIA MEDIA, Matej Plešej s.p., Župančičeva ulica 18, 8250 Brežice, https://maia-media.si/ (v nadaljevanju organizator).
(2) Organizator ima pravico nagradne igre objavljati na družbenih omrežjih in straneh, s katerimi upravlja.
(3) Nagradne igre niso sponzorirane s strani Facebooka in niso povezane s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.
(4) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.
(5) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

POGOJI SODELOVANJA
2. člen

(1) V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne (fizične) osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletnih strani, s katerimi organizator upravlja, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletnih straneh registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletnih strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga MAIA MEDIA, Matej Plešej s.p., ne zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
– strošek dostopa do interneta;
– strošek prenosa podatkov z interneta.
(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci MAIA MEDIA, Matej Plešej s.p. ali njihovi ožji družinski člani.
(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

OPIS IN POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen

(1) Nagradna igra »ROMANTIČNO PREDPOROČNO FOTOGRAFIRANJE« poteka od 23. 4. 2019 do 30. 4. 2019 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/maiamedia.si/.
(2) So-organizator nagradne igre je FIKUS, Benjamin Kovač, s.p.
(3) Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno klikniti na gumb »Všeč mi je« oziroma »Like« strani organizatorja in so-organizatorja ter v komentar objave zapisati ime prijatelja oziroma prijateljice, ki se bo letos poročil oziroma poročila. Za uvrstitev v žreb je potrebno izpolnjevati oba pogoja.
(4) Nagrada bo dodeljena na podlagi žrebanja izmed vseh udeležencev, ki bodo pogoje nagradne igre izpolnili med 23. 4. 2019 po objavi in 30. 4. 2019 do 24:00.
(5) Izžrebanemu se podari nagrada, to je 1× predporočno fotografiranje na terenu v Sloveniji, v izvedbi so-organizatorja FIKUS, Benjamin Kovač, s.p. Fotografije se dostavijo v digitalni obliki.
(6) Žrebanje bo potekalo računalniško na dan 1. 5. 2019 pod nadzorom 3-članske komisije.

PRAVILA NAGRADNIH IGER
4. člen

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te Splošne pogoje in Pravila sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook profilu.
(2) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
(3) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem, da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.
(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE
5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka, ter v 3. členu tega dokumenta.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
(4) Kadar je nagrada storitvene narave, je le-to potrebno izkoristiti v enem letu od prevzema oziroma kakor je določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre

ŽREBANJE NAGRAD
6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.
(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook profila.
(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno po dogovoru.
Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.
(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.
(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.
(5) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.
(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
(7) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

– elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
– ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
– kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
– davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Splošnimi pogoji in Pravili nagradnih iger sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook profilu.
(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@maia-media.si.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@maia-media.si.

Brežice, 22. 4. 2019